Binance-da kripto söwdasynyň näçe usuly bar? Tapawut näme?
Blog

Binance-da kripto söwdasynyň näçe usuly bar? Tapawut näme?

Ilkinji bitcoin satyn almak kyn iş ýaly bolup biler, ýöne alada etmeli däl; bu ýönekeý, ygtybarly we çalt. Emma ilkinji satyn alşyňyzy ýerine ýetirmezden ozal platforma saýlamaly. Iň gowusy, töleg wariantlaryny, aktiwleri we maliýe önümlerini ulanmak aňsat bolmaly. Gowy abraýy, berk howpsuzlyk ýazgysy we başga-da käbirleri şu ýerde we bar bolmaly. Öň ynanyp boljak alyş-çalşygy nädip saýlamalydygy barada ýazypdyk, ilkinji (ýa-da indiki) kripto alyş-çalyşyňyzy saýlanyňyzda ýalňyşlyk goýbermezlik isleseňiz hökman okalmalydyr. Bitcoin we beýleki kripto satyn almagyň ýa-da söwda etmegiň dürli ýollary bar, hersiniň artykmaçlyklary we kemçilikleri bar. Iň meşhurlary adaty merkezleşdirilen biresalar (CEX), P2P platformalary, bitcoin bankomatlary we merkezleşdirilmedik biresalar (DEX). Bu makalada ilkinji ikisine ünsi jemläris.